خداحافظی تقی ظهوری
تقی ظهوری
اولین فعالیت او : تقی ظهوری در سال اول تاسیس هنرستان هنرپیشگی موفق به دریافت دیپلم گردید ، در ابتدای راه هنری همزمان با کار در وزارت دادگستری به بازی در تئاتر پرداخت و در این رشته کارهای موفقی چون ...
توسط
تومان